هتل‌های پارس

انتخاب کارکنان نمونه فروردین ماه هتل پارس کرمان

۰۸
مهر
۹۷

-کارکنان نمونه فروردین ماه  هتل پارس کرمان انتخاب شدند


-کارکنان نمونه فروردین ماه  هتل پارس کرمان انتخاب شدند

مورخ دهم اردیبهشت ماه سال جاری،آقایان خیاط زاده سرپرست آشپزخانه،نجارزاده مکانیک،رحیمی صادق کاپیتان و خانم جهانشاهی  پذیرشگر به عنوان کارکنان نمونه فروردین سال جاری معرفی که با حضور مدیران ذیربط از ایشان با اهدای لوح تقدیر و هدیه ای قدردانی شد.