به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان: مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه  همایشی از شرکت نوونودیسک جهت تبلیغ  قلمی تزریق انسولین ودرمان دیابت در سالن آریا به همراه برگزاری ضیافت در سالن ارگ برگزار گردید.