به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان:مورخ بیست ویکم اردیبهشت همایش شرکت نوونوردیسک جهت معرفی از یکسری انسولین وراهکارهای درمان دیابت در سالن اندیشه برگزار گردید وبا پذیرایی ناهار در رستوران آیینه به اتمام رسید