به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان:مورخ نهم خردادماه همایش سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان کرمان با مبحث اقتصاد گردشگری  باحضور دکتر طالبیان معاونت محترم سازمان و هیئت همراه و کارشناسان متخصص گردشگری پایدار یونسکو در سالن اندیشه هتل پارس کرمان حضور بهم رساندند که دراین نشست استان کرمان را به عنوان یک مقصد گردشگری برای گردشگران خارجی وایرانی معرفی نمودند و در انتهای دکتر طالبیان باتاکیید براینکه میراث استان کرمان جهش پیداکرده است قول های اعتباری جهت مرمت آثار  را به مسئولین استان دادند