به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان:مورخ بیست وششم خردادماه نشست شرکت داریان دارو و دعوت ازتمامی متخصصین پوست استان کرمان ویکسری ازبیماران ومعرفی یک داروی تزریقی جهت ازبین بردن خطوط صورت در سالن اندیشه برگزار گردید وباصرف افطار در سالن ارگ هتل پارس به پایان رسید.