به گزارش روابط عمومی هتل پارس آبادان، جورج قرداحی مجری مشهور لبنانی وارد هتل پارس آبادان شد. این مجری توانمند و موفق برای شرکت در برنامه شعر خوانی عربی (امیرالبیان) به ایران سفر کرده است و در هتل پارس کاروانسرا آبادان اقامت دارد.