به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان:مورخ بیستم تیرماه  اولین جشنواره مدیریت دانش شرکت میدکو در خصوص بررسی دانش های دریافت شده از کلیه شرکت ها ،انتخاب دانش های برتر،انتخاب دانشکاران برتر،خبره برتر وانجمن خبرگی برتر در سالن آپادانا برگزار گردیدو در انتها پس از ارائه توضیحات لازم توسط دانشکاران از آن ها تقدیر به عمل آمد.