به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان:مورخ بیستم الی بیست ودوم تیرماه نشست ملی همکاری های قضائی بین المللی درزمینه معاضدت قضائی واسترداد مجرمین باحضور آقای ژان برنارد اشمید،دادستان سوئیس ومسئولان امور بین الملل قوه قضائیه در هتل پارس کرمان  در سالن آریا برگزار گردید. دکتر موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان باحضور ژان برناداشمید مطرح کرد:کرمان تجربیات ارزشمندی در امر مبارزه با جرایم سازمان یافته داخلی وفراملی مواد مخدر دارد ودر ادامه آقای ساعدی، سرپرست اداره کل اموربین الملل قوه قضائیه  در کرمان خبرداد:ایران در حال حاضر ۵۹ موافقتنامه دوجانبه همکاری قضایی منعقد کرده وبه تصویب رسانده است که اکثر آن ها می توانند مبنای استناد قضات باشند .

شایان به ذکر است پذیرایی این سروران گرامی در سالن آپادانا هتل برگزار گردید ودر انتها باکمال رضایت وقدردانی از همکاری های انجام پذیرفته ،هتل را ترک نمودند.