تیم فوتبال ساحلی شهریار ساری در جدال فوتبالی شمال و جنوب در آبادان میهمان تیم شهید جهان نژادیان این شهر است. این تیم به مدت سه روز در هتل پارس آبادان اقامت دارد.