به گزارش روایط عمومی هتل پارس اهواز، دوره آموزشی آداب معاشرت و الگوهای رفتاری به مدت سه روز متوالی و در دو نوبت صبح و عصر در هتل برگزار گردید.

دوره فوق به منظور آشنایی هرچه بیشتر پرسنل و کارکنان هتل با آداب صحیح معاشرت و رفتار حرفه ای در جهت رضایتمندی و اکرام میهمانان محترم هتل تشکیل شده و با حضور مدیر آموزش گروه هتل های پارس، آقای طالب خانی و مدرس دوره خانم کریمی صورت پذیرفت.قابل ذکر است دوره های آموزشی مشابه در زمینه های مختلف هتلداری،جهت ارتقای سطح علمی و رفتاری پرسنل و مدیران مجموعه به صورت متناوب و پیوسته در کلیه هتل های گروه پارس برگزار می گردد.