به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان:مورخ سی ویکم مرداد ماه سال جاری شرکت سرمایه گذاری نیروهای خورشیدی که زیر مجموعه شرکت های KIOTO SOLAR اتریش می باشد همایش خود را در سالن مشتاق هتل پارس کرمان برگزار نمودند ودر این نشست از هیئت تجاری اتریش،آلمان  وسردبیران این دوکشور جهت افتتاح نیروگاه ۲/۱ مگابایت رفسنجان که با سرمایه گزاری این شرکت ایجادشده بود دعوت به عمل آمد وضیافت میهمانان این همایش در سالن ارگ برگزار گردید.

شایان ذکر است مدیر عامل این شرکت درپایان مراسم از میزبانی  هتل پارس کرمان  اعلام رضایت نمودند.