به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان:مورخ دوم شهریورماه سال جاری شرکت نوونوردیسک طی دعوت ازتمامی پرستارها وسوپروایزرهای بیمارستان های کل استان کرمان در رابطه با نحوه کار با انسولین های نسل جدید ازجمله:   victoza,levemir,Novomix30 ،جدیدترین وآخرین داروهای روز دنیا دررابطه با دیابت ودعوت ازمتخصصین تغذیه از ساعت ۳۰/۷ الی ۱۳در سالن آریا برگزار گردید و پس صرف ناهار در سالن آپادانا هتل پارس به اتمام رسید.

شایان ذکر است شرکت نوونوردیسک ازجمله شرکت های وفاداری است که تمامی همایش های خود را در هتل پارس برگزار می کند.