به گزارش روابط عمومی هتل پارس آبادان، حمید ماهی صفت به اتفاق هیئت همراه وارد هتل پارس آبادان شدند. ایشان ضمن ابراز خشنودی از حضور در شهر آبادان اظهار داشتند که من به آبادان تعلق خاطر خاصی دارم.