به گزارش روابط عمومی دفتر مرکزی گروه هتل های پارس کمیته آموزش با تعداد ۸ نفراعضاء در تابستان ۹۶ کار خود را آغاز کرد.

اعضاء این کمیته شامل مدیر عامل گروه، معاونین(فنی و پشتیبانی،مالی و اداری،بازار یابی و هتلداری) و مدیران(بازرسی،آموزش،روابط عمومی و ارتباط با میهمان) است.هدف تشکیل کمیته مذکور ارتقاء سطح آموزش و به روزرسانی اطلاعات تئوری و عملی کارکنان هتل های تابعه است.