به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان :مورخ دوازدهم شهریور ماه سال جاری جناب آقای قشقاوی معاون محترم کنسولی  و امورمجلس وزارت امورخارجه به همراه جناب آقای حیدری منش مشاور وزیر ورئیس نمایندگی های استان ها در وزارت امور خارجه جهت حضور در گردهمایی نمایندگان اطلاع رسانی گردشگری ایران در خارج ازکشور به کرمان آمدند و اقامت خودرا هتل پارس گذراندند.