به گزارش روابط عمومی دفتر مرکزی گروه هتل های پارس

واحد بازاریابی و هتلداری سامانه نظارت و پیگیری بر خدمات مهمان را در گروه هتل های پارس راه اندازی کرد.

در این سامانه با نظارت مدیر ارتباط با مهمان شکایات،تقدیر و تشکرو پیشنهادات و نظرات میهمانان عزیزبررسی و این امر به بهبود خدمات رسانی درهتل های پارس می انجامد.