به گزارش روابط عمومی هتل پارس آبادان، مرتضی بانک به همراه هیئت عالی رتبه جهت بازدید از منطقه آزاد اروند وارد هتل پارس آبادان شد که طی دو روز اقامت، آبادان را ترک نمود.