به گزارش روابط عمومی هتل پارس آبادان، شرکت آرنیکا مهر کیش برگ زرینی به افتخارات هتل پارس کاروانسرا آبادان افزود. این شرکت لوح تقدیر در خصوص برخورد عالی پرسنل را به این هتل اهدا نمود.