گردهمایی خانه داری و آداب معاشرت در روز سه شنبه مورخ ۲۶ مهر ماه سال ۹۶ توسط واحد اموزش در دفتر مرکزی برگزار شد.

خانم مریم کریمی (مدرس دانشگاه) مباحث مذکور را برای مدیران و کارشناسان در دفتر مرکزی برگزار کرد. در این دوره، شرکت کنندگان نحوه مراحل خانه داری و آداب معاشرت در هتل را بررسی کرده و جهت بهبود رفع نقایص و مشکلات در خصوص خانه داری و آداب معاشرت در هتل ها توسط شرکت کنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و راهکارهایی نیز پیشنهاد شد.

این دوره اموزشی از ساعت ۹:۳۰ لغایت ۱۴ به طول انجامید.