به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان:باتوجه به سنت دیرینه ایرانیان،در آخرین روز پائیز وبرگزاری جشن وچیدمان سفره یلدا،این مهم درلابی هتل بانواختن پیانو برای مهمانان مقیم وهمشهریان کرمانی بااستقبال روبرو وبه زیبایی برگزار گردید.