به گزارش روابط عمومی هتل پارس آبادان، کمند امیر سلیمانی با حضور در سینما مهر آبادان از تجربه های خود در صنعت سینما و از حال هوای جشنواره خرید طلایی اروند، که فرصتی برای حضور در شهر های آبادان و خرمشهر را به او داده است می گوید. اولین باری است که به آبادان آمده ام. همیشه از خونگرم بودن مردم آبادان شنیده بودم. آبادان دربین شهرهای دیگر همیشه  برجسته بوده است وامشب واقعا به عینه دیدم و ازاینکه به شهر مردم خونگرم دعوت شده ام خوشحالم. آبادان رابه عنوان شهری هنر پرور می شناسم و هنرمندان بزرگ خطه جنوب نمودی از این شهر هنر پرور هستند.