به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان:مورخ بیست ویکم دی ماه سال جاری تقدیر از نفرات برتر شرکت طبیعت زنده واحد کرمان در خصوص کسب موفقیت،بررسی شرایط بازار وراه رسیدن به فروش بهتر درشرایط اقتصادی فعلی به همراه توصیه مدیران فروش جهت موفقیت هر چه بیشتر واحد کرمان نشست خود رادر سالن اندیشه هتل برگزار نمودند وبا پذیرایی ناهار در رستوران آیینه به اتمام رسید.