به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان:مورخ بیست ویکم دی ماه سال جاری حمید استیلی پیشکسوت محبوب فوتبال، جهت بازدید از مناطق زلزله زده کوهبنان به استان کرمان سفر کردند ویک شب اقامت خود رادر هتل پارس گذراندند.