به گزارش روابط عمومی هتل پارس آبادان، ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور جناب آقای مهندس رجبی نوزدهم بهمن ماه۹۶ جهت شرکت در جلسه مشترک هیاٌت مدیره و ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان وارد هتل شد.این جلسه با حضور ایشان و هیاٌت همراه در سالن چند منظوره هتل پارس آبادان برگزارشد.