به گزارش روابط عمومی هتل پارس آبادان،روز چهارشنبه هجدهم بهمن ماه۹۶ مدیرعامل محترم شرکت گاز استان خوزستان و آقای مهندس فرجی ریاست محترم شرکت گاز آبادان و هیاٌت همراه  جهت صرف ناهار کاری خود، هتل پارس آبادان را  به عنوان میزبان خودانتخاب نمودندو کارکنان این هتل افتخار خدمات رسانی به این میهمانان ارجمند را ازآن خود نمودند.