هتل‌های پارس

پرسنل نمونه فروردین ماه 1397هتل پارس مشهد

۱۶
ارديبهشت
۹۷

مهدی شادکانی پرسنل قسمت آشپزخانه و مجتبی سویزی پرسنل قسمت ا نتظامات هتل پارس مشهد  بعنوان پرسنل نمونه  فروردین ماه   1397 این هتل انتخاب و  لوح تقدیر و هدیه نقدی از سوی محمد شربت دار مدیرکل هتل به آنها اهدا شد.