هتل‌های پارس

ایران زمینی ها در هتل پارس اهواز

۲۶
مرداد
۹۸

-روسا و مدیران ارشد بانک ایران زمین میهمان هتل شدند.


-به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، روسا و مدیران ارشد بانک ایران زمین که به دعوت مدیریت شعب استان های خوزستان و لرستان به اهواز آمده بودند ، در هتل اقامت گزیدند.

آقایان هادی قدیمی (معاونت عملیات بانکی) و محمد حسینی کناروئی (مدیریت امور شعب استان ها) از جمله ی این میهمانان بودند.