هتل‌های پارس

جلسه توجیحی خانه داری هتل پارس کرمان

۰۳
آبان
۰۰

جلسه توجیحی خانه داری هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، مدیر خانه داری هتل جلسه توجیحی پرسنل واحد مربوطه را برگزار کرد.

شنبه مورخ 1 آبان ماه سال 1400 مهدیزاده مدیر خانه داری هتل پارس کرمان سلسله جلسات دوره ای خانه داری هتل را با حضور پرسنل این واحد در سالن اندیشه دو هتل برگزار کرد.