هتل‌های پارس

شرکت مس کرمان در هتل پارس کرمان

۰۲
بهمن
۹۸

شرکت مس کرمان در هتل پارس کرمان


روز چهارشنبه 2 بهمن ماه سال 1398 تعداد 220 نفر از شرکت مس کرمان در رستوران ستاره برای صرف ناهار حضور داشتند.