هتل‌های پارس

معارفه معاون اداری و مالی دفتر مرکزی

۱۵
فروردين
۹۷

روز چهارشنبه 15 فروردین ماه سال 1397 طی جلسه ای در دفتر مرکزی گروه هتل های پارس، فرخ کرمی به عنوان سرپرست معاونت مالی و اداری دفتر مرکزی گروه هتل های پارس انتخاب شد.


روز چهارشنبه 15 فروردین ماه سال 1397 طی جلسه ای در دفتر مرکزی گروه هتل های پارس  آقای فرخ کرمی به عنوان سرپرست معاون مالی و اداری دفتر مرکزی گروه هتل های پارس انتخاب شد.

در این مراسم،  سید امیر رضا صبور معاون بازاریابی و هتلداری ضمن قدر دانی و تشکر از  زحمات مهندس عباس بیدگلی معاون اداری و مالی اسبق گروه هتل های پارس، فرخ کرمی مدیر عامل شرکت شایان شار با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاون مالی و اداری معرفی شد.