هتل‌های پارس

معاون محترم وزیر راه و شهر سازی در هتل پارس کرمان

۰۵
آبان
۹۹

معاون محترم وزیر راه و شهر سازی در هتل پارس کرمان


به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان، روز پنجشنبه 1 آبان ماه 99 محمود زاده معاون وزیر راه و شهر سازی در هتل پارس کرمان حضور داشت.