هتل‌های پارس

معاون پژوهش، برنامه ریزی سازمان فنی و حرفه ای کشور در پارس کرمان

۰۱
آبان
۰۰

معاون پژوهش، برنامه ریزی سازمان فنی و حرفه ای کشور در پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش سازمان فنی و حرفه ای کشور در هتل اقامت داشتند. پنجشنبه مورخ 29 مهر 1400 ، حسین شهریور معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش سازمان فنی و حرفه ای کشور به اتفاق هیئت همراه در هتل اقامت داشتند.