هتل‌های پارس

معرفی کارمندان نمونه بهمن ماه پارس ائل گلی تبریز

۱۰
اسفند
۹۸

از کارمندان نمونه (بهمن ماه 98) هتل پارس ائل گلی تبریز تقدیر به عمل آمد


به گزارش روابط عمومی هتل پارس ائل گلی تبریز، رضا میرزازاده (واحد پذیرش) به عنوان کارمند و زهرا پور مهدی (مدیر خانه داری) محمد حسین فرهمند (سرپرست انتظامات) عبدالرضا اکبرزاده (واحد آشپزخانه) به عنوان پرسنل منتخب (بهمن ماه 98) انتخاب شدند. امید است این امر موجب ایجاد انگیزه در راستای ارتقاء خدمات دهی سایر پرسنل گردد و نیز در آخر مراسم الواح تقدیر توسط مدیر کل هتل حسین پور رحیم به پرسنل نمونه اهداء شد.