هتل‌های پارس

هم اندیشی شرکت بهارستان در هتل پارس کرمان

۲۳
اسفند
۰۰

هم اندیشی شرکت بهارستان در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان هم اندیشی شرکت بهارستان بود.

روز یکشنبه مورخ21 اسفند ماه سال 1400 شرکت بهارستان هم اندیشی در زمینه پروژه بزرگ هزارویک شب را در سالن اندیشه یک با حضور فعالی مدیر کل میراث استان برگزار کرد.