هتل‌های پارس

کارشناسان رسمی دادگستری در هتل پارس کرمان

۰۲
اسفند
۹۹

کارشناسان رسمی دادگستری در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، روز پنجشنبه 30 بهمن ماه سال 99 هنرمایه و یزدانجو از کارشناسان رسمی دادگستری برای بازدید از بخش های مختلف هتل پارس کرمان در هتل پارس کرمان حضور داشتند.